Integrerte tekniske bygningssystemer – ITB

Tjenester Plusconsult Kontakt Om oss Timelapse
ITB

Hva betyr ITB?

Integrerte Tekniske Bygningsystemer eller ITB betyr at alle eller et utvalg av byggets tekniske installasjoner er sammenkoblet i et eller flere nettverk, og at drift av installasjonene kan samordnes. Dermed blir det enklere å overvåke bygget og optimalisere driften gjennom styring og regulering.

GEVINSTER FOR BYGGHERREN

Gjennom fornuftig planlegging og bruk av ITB til styring av energibruk, inneklima og sentrale livsløpskostnader, kan du som byggherre få moderne, fremtidsrettede og fleksible tekniske installasjoner i bygg.

Gevinstene for byggherren vil være avhengig av hvilken type, størrelse og antall bygg som systemene brukes på. Uavhengig av teknologivalg, må kravet til Integrerte Tekniske Bygningsystemer være at investeringen skal gi positiv avkastning i driftsfasen.

YTRE MILJØ

Vi står overfor betydelige miljøutfordringer og det å kunne utnytte våre ressurser på en
rasjonell måte blir stadig viktigere. Bygg- og anleggssektoren står for en betydelig andel
av ressursbruken i Norge. Gjennom rett bruk av ITB får man kontroll på forbruket slik
at overforbruk unngås, samtidig som installasjonsmengden reduseres.
Dette oppnås gjennom overvåking og styring av:– energibruk
– vannforbruk
– avløpskontroll
– luftforurensning, særlig KFK-gasser
– CO2 og ammoniakk

LIVSLØPSKOSTNADER

Av de totale FDVU-kostnadene for et kontorbygg utgjør driftskostnadene som kan påvirkes av et ITB-anlegg, typisk 350 kr/m2. Erfaringsmessig kan et anlegg spare 35 – 50 kr/m2 på teknisk drift og energi, eller omkring 10 –15 prosent av de kostnadene som kan påvirkes gjennom styring. Ofte kanbesparelsen være enda høyere, som eksemplene i denne veilederen viser. Investeringskostnadene for et ITB-anlegg er ca 150 – 250 kr/m2, avhengig av kompleksitet, type bygg, oppbygning og nivå på installasjon. ITB-anlegget kan gi en raskere ombygging når det oppstår endringsbehov på grunn av endrede
brukerforhold.

ITB – Ansvarlig

En dedikert Integrerte Tekniske Bygningsystemer ansvarlig som jobber for byggherren viser seg gang etter gang er en meget god investtering. Vår ansvarlig kan være med å sikre alt fra innkjøp til testing av leverte systemer ved overlevering av bygg.

Vi har kometanse på flere av de tekniske systemene som brukes i dagens bygg, samtidig som vi er kurset i rollen ITB ansvarlig og gjeldende standarder.

ITB
ITB

Byggherrens høyre hånd

Standarden NS 3935 regulerer de ulike rollene Integrerte Tekniske Bygningsystemer prosessen bør innebære.

Plusconsult følger NS 3935 standarden slik at alle underleverandører leverer ihht kontrakt og at alle testprosedyrer følges.