fbpx

Rapporten til Sintef og Converto bekrfter det vi allerede har erfart; som byggherre eller totalentreprenør er det stor sannsynlighet for at ditt neste byggeprosjekt vil ha bedre lønnsomhet dersom det etableres en god tverrfaglig prosjekteringsgruppe så tidlig som mulig i prosjektet.

Alt fra valg av løsninger, innhenting av underentreprenører til utførelse og overlevering vil med all sannsynlighet gå smidigere og dermed bli mer lønnsom.

Plusconsult har god erfaring med dette og bistår gjerne i ditt neste byggeprosjekt!

Plusconsult – Vi løser det tekniske!

Deler av teksten er hentet fra rapporten, som kan leses her: KLIKK FOR Å ÅPNE SIDEN

Godt samarbeid

Betydningen av godt samarbeid i et byggeprosjekt er avgjørende for utfallet av prosjektet.
Ofte ser vi at samspillet mellom «gutta på plassen» er godt. Her kan snekkeren bidra til at elektrikeren får bedre forutsetninger for å lykkes eller at rørleggeren hjelper maleren.

Hvorfor er det sjelden slik blant prosjekteringsgruppen?
Svaret på det skal vi ikke gå i dybden på her, men det kan tenkes at rådgivere/prosjekterende som kommer for sent inn i prosjekter bli hengende «bakpå» fra start og dermed blir det naturlig at de fleste får litt «spissere albuer» og man mister fordelen ved godt samarbeid og det man kan gi og ta for å komme frem til best mulig tverrfaglige løsninger.  
Også her får vi i Plusconsult støtte av rapporten fra Sintef og Converto. Vegsund påpeker følgende:

«Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»

«Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»
– Geir Vegsund, Converto AS

Rapporten til Sintef og Converto bekrfter det vi allerede har erfart; som byggherre eller totalentreprenør er det stor sannsynlighet for at ditt neste byggeprosjekt vil ha bedre lønnsomhet dersom det etableres en god tverrfaglig prosjekteringsgruppe så tidlig som mulig i prosjektet.

Alt fra valg av løsninger, innhenting av underentreprenører til utførelse og overlevering vil med all sannsynlighet gå smidigere og dermed bli mer lønnsom.

Plusconsult har god erfaring med dette og bistår gjerne i ditt neste byggeprosjekt!

Plusconsult – Vi løser det tekniske!

Deler av teksten er hentet fra rapporten, som kan leses her: KLIKK FOR Å ÅPNE SIDEN

«Det ideelle byggeprosjektet»

I tråd med Plusconsult’s filosofi rundt hvordan en byggherre eller totalentreprenør kan sikre bedre prosjektgjennomføring o dermed bedre lønnsomhet i sine byggeprosjekter peker både prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS på ulike punkter som de i sitt forskningsprosjekt har kommet frem til.

De peker på følgende punkter for å gjennomføre «det ideelle byggeprosjektet»:

Godt samarbeid

Betydningen av godt samarbeid i et byggeprosjekt er avgjørende for utfallet av prosjektet.
Ofte ser vi at samspillet mellom «gutta på plassen» er godt. Her kan snekkeren bidra til at elektrikeren får bedre forutsetninger for å lykkes eller at rørleggeren hjelper maleren.

Hvorfor er det sjelden slik blant prosjekteringsgruppen?
Svaret på det skal vi ikke gå i dybden på her, men det kan tenkes at rådgivere/prosjekterende som kommer for sent inn i prosjekter bli hengende «bakpå» fra start og dermed blir det naturlig at de fleste får litt «spissere albuer» og man mister fordelen ved godt samarbeid og det man kan gi og ta for å komme frem til best mulig tverrfaglige løsninger.  
Også her får vi i Plusconsult støtte av rapporten fra Sintef og Converto. Vegsund påpeker følgende:

«Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»

«Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»
– Geir Vegsund, Converto AS

Rapporten til Sintef og Converto bekrfter det vi allerede har erfart; som byggherre eller totalentreprenør er det stor sannsynlighet for at ditt neste byggeprosjekt vil ha bedre lønnsomhet dersom det etableres en god tverrfaglig prosjekteringsgruppe så tidlig som mulig i prosjektet.

Alt fra valg av løsninger, innhenting av underentreprenører til utførelse og overlevering vil med all sannsynlighet gå smidigere og dermed bli mer lønnsom.

Plusconsult har god erfaring med dette og bistår gjerne i ditt neste byggeprosjekt!

Plusconsult – Vi løser det tekniske!

Deler av teksten er hentet fra rapporten, som kan leses her: KLIKK FOR Å ÅPNE SIDEN

Naboland

Rapporten peker tydelig på at vårt naboland, Finland ligger flere hestehoder foran oss her hjemme i Norge. I Finland brukes så mye som 35-45% av tiden i et byggeprosjekt til tidligfase. Altså forberedelse og planlegging.
Dette viser altså at våre finske byggebransje-kolegaer bruker vesentlig mere resurser på å klargjøre byggeprosjektene de skal i gang med.

I tillegg til at byggeprosjektene blir planlagt bedre får man som byggherre eller totalentreprenør vesentlig bedre kontroll på prosjekteringsunderlaget og dermed også hva som blir sendt ut til underentreprenører for prisen. Et resultat av dette er at prosjekteier får et tydeligere eierskap til alt fra innkjøp til valg av løsninger. Vår erfaring er også at det blir betydelig færre endringsmeldinger og tillegg, samtidig som byggherren eller totalentreprenøren får med seg ekspertise som sin høyre hånd i kontraktsmøter.

Plusconsults modell

I disse dager har vi jobbet tett med en av våre kunder som følger nettopp denne modellen. Vår kunde er en byggherre som skal bygge både kontor og verksted. Det var liten tvil hos vedkommende hva som var naturlig da vi forklarte gjennomføringsmodellen hvor vi som teknisk rådgiver og prosjekterende sitter på byggherrens side av bordet.

I dette konkrete prosjektet har byggherren et hårete mål når det kommer til fremdrift og byggetid, det var derfor enda viktigere at forespørselsunderlaget var så korrekt som mulig. Vi har bidratt med rådgivning og forslag til valg av løsninger, samt anbudsunderlag i form av beskrivelse, tilbudstegninger og tilbudsinnhenting. Videre har vi naturligvis holdt kontakt med de ulike tilbyderne underveis, svart på eventuelle spørsmål og til slutt analysert innkomne tilbud og kommet med vår uavhengige anbefaling til byggherre.
På bakgrunn av dette har byggherre kalt inn aktuelle tilbydere til avklaringsmøter, hvor Plusconsult naturligvis har deltatt og fått unna eventuelle tekniske uklarheter før byggherren til slutt signerte med en av tilbyderne.
Rett over sommeren går vi inn i siste detaljering slik at de tekniske underentreprenørene får best mulig arbeidsunderlag når de skal i gang på plassen.

«Det ideelle byggeprosjektet»

I tråd med Plusconsult’s filosofi rundt hvordan en byggherre eller totalentreprenør kan sikre bedre prosjektgjennomføring o dermed bedre lønnsomhet i sine byggeprosjekter peker både prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS på ulike punkter som de i sitt forskningsprosjekt har kommet frem til.

De peker på følgende punkter for å gjennomføre «det ideelle byggeprosjektet»:

 • en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen.
 • involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle.
 • arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner.
 • integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad.
 • en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidlig involvering av sentrale aktører.

Godt samarbeid

Betydningen av godt samarbeid i et byggeprosjekt er avgjørende for utfallet av prosjektet.
Ofte ser vi at samspillet mellom «gutta på plassen» er godt. Her kan snekkeren bidra til at elektrikeren får bedre forutsetninger for å lykkes eller at rørleggeren hjelper maleren.

Hvorfor er det sjelden slik blant prosjekteringsgruppen?
Svaret på det skal vi ikke gå i dybden på her, men det kan tenkes at rådgivere/prosjekterende som kommer for sent inn i prosjekter bli hengende «bakpå» fra start og dermed blir det naturlig at de fleste får litt «spissere albuer» og man mister fordelen ved godt samarbeid og det man kan gi og ta for å komme frem til best mulig tverrfaglige løsninger.  
Også her får vi i Plusconsult støtte av rapporten fra Sintef og Converto. Vegsund påpeker følgende:

«Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»

«Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»
– Geir Vegsund, Converto AS

Rapporten til Sintef og Converto bekrfter det vi allerede har erfart; som byggherre eller totalentreprenør er det stor sannsynlighet for at ditt neste byggeprosjekt vil ha bedre lønnsomhet dersom det etableres en god tverrfaglig prosjekteringsgruppe så tidlig som mulig i prosjektet.

Alt fra valg av løsninger, innhenting av underentreprenører til utførelse og overlevering vil med all sannsynlighet gå smidigere og dermed bli mer lønnsom.

Plusconsult har god erfaring med dette og bistår gjerne i ditt neste byggeprosjekt!

Plusconsult – Vi løser det tekniske!

Deler av teksten er hentet fra rapporten, som kan leses her: KLIKK FOR Å ÅPNE SIDEN

Viktige forskningsfunn

Det kommer tydelig frem hvilke viktige funn Sintef og Converto har kommet frem til. Flere av disse er helt i tråd med hva vi i Plusconsult har erfart gjennom flere år:

o   Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser, sier Vegsund.

o   Byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet

o   Samhandlingen i prosjekter er for dårlig

Kontraktsformer

Partnermodeller

Som vi ser er det brorparten av punktene som direkte omhandler forprosjekt eller tidlig stadie i byggeprosjektet. Det er her det er avgjørende å ta kloke valg.

Som byggherre eller totalentreprenør er det derfor viktig å ta sin rolle på alvor, samle en god prosjekteringsgruppe og sørge for tett og godt samarbeid tidlig i prosjektet.

Naboland

Rapporten peker tydelig på at vårt naboland, Finland ligger flere hestehoder foran oss her hjemme i Norge. I Finland brukes så mye som 35-45% av tiden i et byggeprosjekt til tidligfase. Altså forberedelse og planlegging.
Dette viser altså at våre finske byggebransje-kolegaer bruker vesentlig mere resurser på å klargjøre byggeprosjektene de skal i gang med.

I tillegg til at byggeprosjektene blir planlagt bedre får man som byggherre eller totalentreprenør vesentlig bedre kontroll på prosjekteringsunderlaget og dermed også hva som blir sendt ut til underentreprenører for prisen. Et resultat av dette er at prosjekteier får et tydeligere eierskap til alt fra innkjøp til valg av løsninger. Vår erfaring er også at det blir betydelig færre endringsmeldinger og tillegg, samtidig som byggherren eller totalentreprenøren får med seg ekspertise som sin høyre hånd i kontraktsmøter.

Plusconsults modell

I disse dager har vi jobbet tett med en av våre kunder som følger nettopp denne modellen. Vår kunde er en byggherre som skal bygge både kontor og verksted. Det var liten tvil hos vedkommende hva som var naturlig da vi forklarte gjennomføringsmodellen hvor vi som teknisk rådgiver og prosjekterende sitter på byggherrens side av bordet.

I dette konkrete prosjektet har byggherren et hårete mål når det kommer til fremdrift og byggetid, det var derfor enda viktigere at forespørselsunderlaget var så korrekt som mulig. Vi har bidratt med rådgivning og forslag til valg av løsninger, samt anbudsunderlag i form av beskrivelse, tilbudstegninger og tilbudsinnhenting. Videre har vi naturligvis holdt kontakt med de ulike tilbyderne underveis, svart på eventuelle spørsmål og til slutt analysert innkomne tilbud og kommet med vår uavhengige anbefaling til byggherre.
På bakgrunn av dette har byggherre kalt inn aktuelle tilbydere til avklaringsmøter, hvor Plusconsult naturligvis har deltatt og fått unna eventuelle tekniske uklarheter før byggherren til slutt signerte med en av tilbyderne.
Rett over sommeren går vi inn i siste detaljering slik at de tekniske underentreprenørene får best mulig arbeidsunderlag når de skal i gang på plassen.

«Det ideelle byggeprosjektet»

I tråd med Plusconsult’s filosofi rundt hvordan en byggherre eller totalentreprenør kan sikre bedre prosjektgjennomføring o dermed bedre lønnsomhet i sine byggeprosjekter peker både prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS på ulike punkter som de i sitt forskningsprosjekt har kommet frem til.

De peker på følgende punkter for å gjennomføre «det ideelle byggeprosjektet»:

 • en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen.
 • involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle.
 • arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner.
 • integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad.
 • en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidlig involvering av sentrale aktører.

Godt samarbeid

Betydningen av godt samarbeid i et byggeprosjekt er avgjørende for utfallet av prosjektet.
Ofte ser vi at samspillet mellom «gutta på plassen» er godt. Her kan snekkeren bidra til at elektrikeren får bedre forutsetninger for å lykkes eller at rørleggeren hjelper maleren.

Hvorfor er det sjelden slik blant prosjekteringsgruppen?
Svaret på det skal vi ikke gå i dybden på her, men det kan tenkes at rådgivere/prosjekterende som kommer for sent inn i prosjekter bli hengende «bakpå» fra start og dermed blir det naturlig at de fleste får litt «spissere albuer» og man mister fordelen ved godt samarbeid og det man kan gi og ta for å komme frem til best mulig tverrfaglige løsninger.  
Også her får vi i Plusconsult støtte av rapporten fra Sintef og Converto. Vegsund påpeker følgende:

«Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»

«Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»
– Geir Vegsund, Converto AS

Rapporten til Sintef og Converto bekrfter det vi allerede har erfart; som byggherre eller totalentreprenør er det stor sannsynlighet for at ditt neste byggeprosjekt vil ha bedre lønnsomhet dersom det etableres en god tverrfaglig prosjekteringsgruppe så tidlig som mulig i prosjektet.

Alt fra valg av løsninger, innhenting av underentreprenører til utførelse og overlevering vil med all sannsynlighet gå smidigere og dermed bli mer lønnsom.

Plusconsult har god erfaring med dette og bistår gjerne i ditt neste byggeprosjekt!

Plusconsult – Vi løser det tekniske!

Deler av teksten er hentet fra rapporten, som kan leses her: KLIKK FOR Å ÅPNE SIDEN

Lite lønnsomhet i ditt byggeprosjekt? Plusconsult, Sintef og Converto gir deg løsningen her!

Plusconsult AS har, i tillegg til utførende entreprenører, hatt fokus på byggherrer og totalentreprenører da vi i flere år har sett hvor mangelfull forprosjektstadiet ofte er i Norske byggeprosjekter. Nå har Sintef og Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund kommet med en forskningsrapport som underbygger vår påstand gjennom flere år.

I denne artikkelen skal jeg forsøke å belyse litt av vår filosofi rundt dette, med støtte i den nevnte forskningsrapporten som nå er publisert flere steder.

Viktigheten av å starte riktig i et byggeprosjekt kan være avgjørende for lønnsomheten i prosjektet. Med «å starte riktig» mener jeg at det må brukes ressurser i tidlig fase i ethvert byggeprosjekt. Resursene som legges inn i prosjektet tidlig skal utelukkende gå til å utarbeide gode, gjennomtenkte og, ikke minst, kvalitets sikrede kravspesifikasjoner/beskrivelser. Sistnevnte blir det ofte slurvet med da vi stadig ser «copy-paste»-feil i ulike kravspesifikasjoner/beskrivelser. Dette kan unngås!

Viktige forskningsfunn

Det kommer tydelig frem hvilke viktige funn Sintef og Converto har kommet frem til. Flere av disse er helt i tråd med hva vi i Plusconsult har erfart gjennom flere år:

o   Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser, sier Vegsund.

 • For dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag
 • Underentreprenører involveres for sent

o   Byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet

o   Samhandlingen i prosjekter er for dårlig

 • Profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd
 • Manglende tillit og respekt mellom partene
 • Parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet

Kontraktsformer

 • Ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats og lavere totalkostnad

Partnermodeller

 • Liten grad av resultatdeling i byggeprosjekter
  · Innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping for å optimalisere prosjektresultatet.»

Som vi ser er det brorparten av punktene som direkte omhandler forprosjekt eller tidlig stadie i byggeprosjektet. Det er her det er avgjørende å ta kloke valg.

Som byggherre eller totalentreprenør er det derfor viktig å ta sin rolle på alvor, samle en god prosjekteringsgruppe og sørge for tett og godt samarbeid tidlig i prosjektet.

Naboland

Rapporten peker tydelig på at vårt naboland, Finland ligger flere hestehoder foran oss her hjemme i Norge. I Finland brukes så mye som 35-45% av tiden i et byggeprosjekt til tidligfase. Altså forberedelse og planlegging.
Dette viser altså at våre finske byggebransje-kolegaer bruker vesentlig mere resurser på å klargjøre byggeprosjektene de skal i gang med.

I tillegg til at byggeprosjektene blir planlagt bedre får man som byggherre eller totalentreprenør vesentlig bedre kontroll på prosjekteringsunderlaget og dermed også hva som blir sendt ut til underentreprenører for prisen. Et resultat av dette er at prosjekteier får et tydeligere eierskap til alt fra innkjøp til valg av løsninger. Vår erfaring er også at det blir betydelig færre endringsmeldinger og tillegg, samtidig som byggherren eller totalentreprenøren får med seg ekspertise som sin høyre hånd i kontraktsmøter.

Plusconsults modell

I disse dager har vi jobbet tett med en av våre kunder som følger nettopp denne modellen. Vår kunde er en byggherre som skal bygge både kontor og verksted. Det var liten tvil hos vedkommende hva som var naturlig da vi forklarte gjennomføringsmodellen hvor vi som teknisk rådgiver og prosjekterende sitter på byggherrens side av bordet.

I dette konkrete prosjektet har byggherren et hårete mål når det kommer til fremdrift og byggetid, det var derfor enda viktigere at forespørselsunderlaget var så korrekt som mulig. Vi har bidratt med rådgivning og forslag til valg av løsninger, samt anbudsunderlag i form av beskrivelse, tilbudstegninger og tilbudsinnhenting. Videre har vi naturligvis holdt kontakt med de ulike tilbyderne underveis, svart på eventuelle spørsmål og til slutt analysert innkomne tilbud og kommet med vår uavhengige anbefaling til byggherre.
På bakgrunn av dette har byggherre kalt inn aktuelle tilbydere til avklaringsmøter, hvor Plusconsult naturligvis har deltatt og fått unna eventuelle tekniske uklarheter før byggherren til slutt signerte med en av tilbyderne.
Rett over sommeren går vi inn i siste detaljering slik at de tekniske underentreprenørene får best mulig arbeidsunderlag når de skal i gang på plassen.

«Det ideelle byggeprosjektet»

I tråd med Plusconsult’s filosofi rundt hvordan en byggherre eller totalentreprenør kan sikre bedre prosjektgjennomføring o dermed bedre lønnsomhet i sine byggeprosjekter peker både prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS på ulike punkter som de i sitt forskningsprosjekt har kommet frem til.

De peker på følgende punkter for å gjennomføre «det ideelle byggeprosjektet»:

 • en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen.
 • involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle.
 • arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner.
 • integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad.
 • en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidlig involvering av sentrale aktører.

Godt samarbeid

Betydningen av godt samarbeid i et byggeprosjekt er avgjørende for utfallet av prosjektet.
Ofte ser vi at samspillet mellom «gutta på plassen» er godt. Her kan snekkeren bidra til at elektrikeren får bedre forutsetninger for å lykkes eller at rørleggeren hjelper maleren.

Hvorfor er det sjelden slik blant prosjekteringsgruppen?
Svaret på det skal vi ikke gå i dybden på her, men det kan tenkes at rådgivere/prosjekterende som kommer for sent inn i prosjekter bli hengende «bakpå» fra start og dermed blir det naturlig at de fleste får litt «spissere albuer» og man mister fordelen ved godt samarbeid og det man kan gi og ta for å komme frem til best mulig tverrfaglige løsninger.  
Også her får vi i Plusconsult støtte av rapporten fra Sintef og Converto. Vegsund påpeker følgende:

«Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»

«Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»
– Geir Vegsund, Converto AS

Rapporten til Sintef og Converto bekrfter det vi allerede har erfart; som byggherre eller totalentreprenør er det stor sannsynlighet for at ditt neste byggeprosjekt vil ha bedre lønnsomhet dersom det etableres en god tverrfaglig prosjekteringsgruppe så tidlig som mulig i prosjektet.

Alt fra valg av løsninger, innhenting av underentreprenører til utførelse og overlevering vil med all sannsynlighet gå smidigere og dermed bli mer lønnsom.

Plusconsult har god erfaring med dette og bistår gjerne i ditt neste byggeprosjekt!

Plusconsult – Vi løser det tekniske!

Deler av teksten er hentet fra rapporten, som kan leses her: KLIKK FOR Å ÅPNE SIDEN

«Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser»
– Geir Vegsund, Converto AS

Lite lønnsomhet i ditt byggeprosjekt? Plusconsult, Sintef og Converto gir deg løsningen her!

Plusconsult AS har, i tillegg til utførende entreprenører, hatt fokus på byggherrer og totalentreprenører da vi i flere år har sett hvor mangelfull forprosjektstadiet ofte er i Norske byggeprosjekter. Nå har Sintef og Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund kommet med en forskningsrapport som underbygger vår påstand gjennom flere år.

I denne artikkelen skal jeg forsøke å belyse litt av vår filosofi rundt dette, med støtte i den nevnte forskningsrapporten som nå er publisert flere steder.

Viktigheten av å starte riktig i et byggeprosjekt kan være avgjørende for lønnsomheten i prosjektet. Med «å starte riktig» mener jeg at det må brukes ressurser i tidlig fase i ethvert byggeprosjekt. Resursene som legges inn i prosjektet tidlig skal utelukkende gå til å utarbeide gode, gjennomtenkte og, ikke minst, kvalitets sikrede kravspesifikasjoner/beskrivelser. Sistnevnte blir det ofte slurvet med da vi stadig ser «copy-paste»-feil i ulike kravspesifikasjoner/beskrivelser. Dette kan unngås!

Viktige forskningsfunn

Det kommer tydelig frem hvilke viktige funn Sintef og Converto har kommet frem til. Flere av disse er helt i tråd med hva vi i Plusconsult har erfart gjennom flere år:

o   Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser, sier Vegsund.

 • For dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag
 • Underentreprenører involveres for sent

o   Byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet

o   Samhandlingen i prosjekter er for dårlig

 • Profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd
 • Manglende tillit og respekt mellom partene
 • Parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet

Kontraktsformer

 • Ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats og lavere totalkostnad

Partnermodeller

 • Liten grad av resultatdeling i byggeprosjekter
  · Innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping for å optimalisere prosjektresultatet.»

Som vi ser er det brorparten av punktene som direkte omhandler forprosjekt eller tidlig stadie i byggeprosjektet. Det er her det er avgjørende å ta kloke valg.

Som byggherre eller totalentreprenør er det derfor viktig å ta sin rolle på alvor, samle en god prosjekteringsgruppe og sørge for tett og godt samarbeid tidlig i prosjektet.

Naboland

Rapporten peker tydelig på at vårt naboland, Finland ligger flere hestehoder foran oss her hjemme i Norge. I Finland brukes så mye som 35-45% av tiden i et byggeprosjekt til tidligfase. Altså forberedelse og planlegging.
Dette viser altså at våre finske byggebransje-kolegaer bruker vesentlig mere resurser på å klargjøre byggeprosjektene de skal i gang med.

I tillegg til at byggeprosjektene blir planlagt bedre får man som byggherre eller totalentreprenør vesentlig bedre kontroll på prosjekteringsunderlaget og dermed også hva som blir sendt ut til underentreprenører for prisen. Et resultat av dette er at prosjekteier får et tydeligere eierskap til alt fra innkjøp til valg av løsninger. Vår erfaring er også at det blir betydelig færre endringsmeldinger og tillegg, samtidig som byggherren eller totalentreprenøren får med seg ekspertise som sin høyre hånd i kontraktsmøter.

Plusconsults modell

I disse dager har vi jobbet tett med en av våre kunder som følger nettopp denne modellen. Vår kunde er en byggherre som skal bygge både kontor og verksted. Det var liten tvil hos vedkommende hva som var naturlig da vi forklarte gjennomføringsmodellen hvor vi som teknisk rådgiver og prosjekterende sitter på byggherrens side av bordet.

I dette konkrete prosjektet har byggherren et hårete mål når det kommer til fremdrift og byggetid, det var derfor enda viktigere at forespørselsunderlaget var så korrekt som mulig. Vi har bidratt med rådgivning og forslag til valg av løsninger, samt anbudsunderlag i form av beskrivelse, tilbudstegninger og tilbudsinnhenting. Videre har vi naturligvis holdt kontakt med de ulike tilbyderne underveis, svart på eventuelle spørsmål og til slutt analysert innkomne tilbud og kommet med vår uavhengige anbefaling til byggherre.
På bakgrunn av dette har byggherre kalt inn aktuelle tilbydere til avklaringsmøter, hvor Plusconsult naturligvis har deltatt og fått unna eventuelle tekniske uklarheter før byggherren til slutt signerte med en av tilbyderne.
Rett over sommeren går vi inn i siste detaljering slik at de tekniske underentreprenørene får best mulig arbeidsunderlag når de skal i gang på plassen.

«Det ideelle byggeprosjektet»

I tråd med Plusconsult’s filosofi rundt hvordan en byggherre eller totalentreprenør kan sikre bedre prosjektgjennomføring o dermed bedre lønnsomhet i sine byggeprosjekter peker både prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS på ulike punkter som de i sitt forskningsprosjekt har kommet frem til.

De peker på følgende punkter for å gjennomføre «det ideelle byggeprosjektet»:

 • en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen.
 • involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle.
 • arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner.
 • integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad.
 • en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidlig involvering av sentrale aktører.

Godt samarbeid

Betydningen av godt samarbeid i et byggeprosjekt er avgjørende for utfallet av prosjektet.
Ofte ser vi at samspillet mellom «gutta på plassen» er godt. Her kan snekkeren bidra til at elektrikeren får bedre forutsetninger for å lykkes eller at rørleggeren hjelper maleren.

Hvorfor er det sjelden slik blant prosjekteringsgruppen?
Svaret på det skal vi ikke gå i dybden på her, men det kan tenkes at rådgivere/prosjekterende som kommer for sent inn i prosjekter bli hengende «bakpå» fra start og dermed blir det naturlig at de fleste får litt «spissere albuer» og man mister fordelen ved godt samarbeid og det man kan gi og ta for å komme frem til best mulig tverrfaglige løsninger.  
Også her får vi i Plusconsult støtte av rapporten fra Sintef og Converto. Vegsund påpeker følgende:

«Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»

«Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»
– Geir Vegsund, Converto AS

Rapporten til Sintef og Converto bekrfter det vi allerede har erfart; som byggherre eller totalentreprenør er det stor sannsynlighet for at ditt neste byggeprosjekt vil ha bedre lønnsomhet dersom det etableres en god tverrfaglig prosjekteringsgruppe så tidlig som mulig i prosjektet.

Alt fra valg av løsninger, innhenting av underentreprenører til utførelse og overlevering vil med all sannsynlighet gå smidigere og dermed bli mer lønnsom.

Plusconsult har god erfaring med dette og bistår gjerne i ditt neste byggeprosjekt!

Plusconsult – Vi løser det tekniske!

Deler av teksten er hentet fra rapporten, som kan leses her: KLIKK FOR Å ÅPNE SIDEN

«Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser»
– Geir Vegsund, Converto AS

Lite lønnsomhet i ditt byggeprosjekt? Plusconsult, Sintef og Converto gir deg løsningen her!

Plusconsult AS har, i tillegg til utførende entreprenører, hatt fokus på byggherrer og totalentreprenører da vi i flere år har sett hvor mangelfull forprosjektstadiet ofte er i Norske byggeprosjekter. Nå har Sintef og Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund kommet med en forskningsrapport som underbygger vår påstand gjennom flere år.

I denne artikkelen skal jeg forsøke å belyse litt av vår filosofi rundt dette, med støtte i den nevnte forskningsrapporten som nå er publisert flere steder.

Viktigheten av å starte riktig i et byggeprosjekt kan være avgjørende for lønnsomheten i prosjektet. Med «å starte riktig» mener jeg at det må brukes ressurser i tidlig fase i ethvert byggeprosjekt. Resursene som legges inn i prosjektet tidlig skal utelukkende gå til å utarbeide gode, gjennomtenkte og, ikke minst, kvalitets sikrede kravspesifikasjoner/beskrivelser. Sistnevnte blir det ofte slurvet med da vi stadig ser «copy-paste»-feil i ulike kravspesifikasjoner/beskrivelser. Dette kan unngås!

Viktige forskningsfunn

Det kommer tydelig frem hvilke viktige funn Sintef og Converto har kommet frem til. Flere av disse er helt i tråd med hva vi i Plusconsult har erfart gjennom flere år:

o   Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser, sier Vegsund.

 • For dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag
 • Underentreprenører involveres for sent

o   Byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet

o   Samhandlingen i prosjekter er for dårlig

 • Profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd
 • Manglende tillit og respekt mellom partene
 • Parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet

Kontraktsformer

 • Ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats og lavere totalkostnad

Partnermodeller

 • Liten grad av resultatdeling i byggeprosjekter
  · Innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping for å optimalisere prosjektresultatet.»

Som vi ser er det brorparten av punktene som direkte omhandler forprosjekt eller tidlig stadie i byggeprosjektet. Det er her det er avgjørende å ta kloke valg.

Som byggherre eller totalentreprenør er det derfor viktig å ta sin rolle på alvor, samle en god prosjekteringsgruppe og sørge for tett og godt samarbeid tidlig i prosjektet.

Naboland

Rapporten peker tydelig på at vårt naboland, Finland ligger flere hestehoder foran oss her hjemme i Norge. I Finland brukes så mye som 35-45% av tiden i et byggeprosjekt til tidligfase. Altså forberedelse og planlegging.
Dette viser altså at våre finske byggebransje-kolegaer bruker vesentlig mere resurser på å klargjøre byggeprosjektene de skal i gang med.

I tillegg til at byggeprosjektene blir planlagt bedre får man som byggherre eller totalentreprenør vesentlig bedre kontroll på prosjekteringsunderlaget og dermed også hva som blir sendt ut til underentreprenører for prisen. Et resultat av dette er at prosjekteier får et tydeligere eierskap til alt fra innkjøp til valg av løsninger. Vår erfaring er også at det blir betydelig færre endringsmeldinger og tillegg, samtidig som byggherren eller totalentreprenøren får med seg ekspertise som sin høyre hånd i kontraktsmøter.

Plusconsults modell

I disse dager har vi jobbet tett med en av våre kunder som følger nettopp denne modellen. Vår kunde er en byggherre som skal bygge både kontor og verksted. Det var liten tvil hos vedkommende hva som var naturlig da vi forklarte gjennomføringsmodellen hvor vi som teknisk rådgiver og prosjekterende sitter på byggherrens side av bordet.

I dette konkrete prosjektet har byggherren et hårete mål når det kommer til fremdrift og byggetid, det var derfor enda viktigere at forespørselsunderlaget var så korrekt som mulig. Vi har bidratt med rådgivning og forslag til valg av løsninger, samt anbudsunderlag i form av beskrivelse, tilbudstegninger og tilbudsinnhenting. Videre har vi naturligvis holdt kontakt med de ulike tilbyderne underveis, svart på eventuelle spørsmål og til slutt analysert innkomne tilbud og kommet med vår uavhengige anbefaling til byggherre.
På bakgrunn av dette har byggherre kalt inn aktuelle tilbydere til avklaringsmøter, hvor Plusconsult naturligvis har deltatt og fått unna eventuelle tekniske uklarheter før byggherren til slutt signerte med en av tilbyderne.
Rett over sommeren går vi inn i siste detaljering slik at de tekniske underentreprenørene får best mulig arbeidsunderlag når de skal i gang på plassen.

«Det ideelle byggeprosjektet»

I tråd med Plusconsult’s filosofi rundt hvordan en byggherre eller totalentreprenør kan sikre bedre prosjektgjennomføring o dermed bedre lønnsomhet i sine byggeprosjekter peker både prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS på ulike punkter som de i sitt forskningsprosjekt har kommet frem til.

De peker på følgende punkter for å gjennomføre «det ideelle byggeprosjektet»:

 • en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen.
 • involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle.
 • arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner.
 • integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad.
 • en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidlig involvering av sentrale aktører.

Godt samarbeid

Betydningen av godt samarbeid i et byggeprosjekt er avgjørende for utfallet av prosjektet.
Ofte ser vi at samspillet mellom «gutta på plassen» er godt. Her kan snekkeren bidra til at elektrikeren får bedre forutsetninger for å lykkes eller at rørleggeren hjelper maleren.

Hvorfor er det sjelden slik blant prosjekteringsgruppen?
Svaret på det skal vi ikke gå i dybden på her, men det kan tenkes at rådgivere/prosjekterende som kommer for sent inn i prosjekter bli hengende «bakpå» fra start og dermed blir det naturlig at de fleste får litt «spissere albuer» og man mister fordelen ved godt samarbeid og det man kan gi og ta for å komme frem til best mulig tverrfaglige løsninger.  
Også her får vi i Plusconsult støtte av rapporten fra Sintef og Converto. Vegsund påpeker følgende:

«Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»

«Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor»
– Geir Vegsund, Converto AS

Rapporten til Sintef og Converto bekrfter det vi allerede har erfart; som byggherre eller totalentreprenør er det stor sannsynlighet for at ditt neste byggeprosjekt vil ha bedre lønnsomhet dersom det etableres en god tverrfaglig prosjekteringsgruppe så tidlig som mulig i prosjektet.

Alt fra valg av løsninger, innhenting av underentreprenører til utførelse og overlevering vil med all sannsynlighet gå smidigere og dermed bli mer lønnsom.

Plusconsult har god erfaring med dette og bistår gjerne i ditt neste byggeprosjekt!

Plusconsult – Vi løser det tekniske!

Deler av teksten er hentet fra rapporten, som kan leses her: KLIKK FOR Å ÅPNE SIDEN

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle