Salgsvilkår og leiebetingelser (Vilkår)

 

Denne avtale regulerer betingelser for utleie og salg av varer og tjenester fra Plusconsult AS. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.

 

Generelt

Disse vilkårene gjelder for utleie og salg av varer og tjenester fra Plusconsult AS til bedrifter og forbrukere i butikk eller på plusconsult.no. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

 

Definisjon av parter

Utleier eller selger er:
Plusconsult AS
Råkollveien 78
1664 Rolvsøy

Organisasjonsnummer: NO 925 615 544 MVA
Telefon: +47 952 77 001
E-postadresse: post@plusconsult.no
og blir i det følgende benevnt selgeren, selger, vi, oss, utleier, plusconsult eller plusconsult.no.

Kunde er:
Den person som er oppgitt som leietager eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som kjøperen, kjøper, leietaker, kunden, du, deg, din eller ditt.
Med leieobjekter innebærer fotoutstyr, verktøy, utstyr, maskiner og alt annet som leies ut på plusconsult.no eller i butikk.
Med salgsprodukter solgt i butikk eller på nett gjelder Angrerettsloven, se detaljer i punkt 12

 

Bestilling og avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Bestilling skjer på nettsiden plusconsult.no, via epost eller pr telefon. For kjøper er bestillingen bindende og vilkårene akseptert når bestilling er utført og når ordren er registrert i selgers systemer. Når selger mottar kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren og sende en spesifisert ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper oppfordres til å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å se til at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Dersom det er avvik mellom kjøpers bestilling og selgers ordrebekreftelse, må kjøper snarest mulig og innen 14 dager underrette selger om avviket
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For å gjennomføre et kjøp må kjøper opplyse selger med tilstrekkelig informasjon, slik at selger kan administrere ditt kjøp, yte effektiv kundeservice, samt sende deg kvittering for kjøpet.

 

Tilgjengelighet, depositum, betaling og priser

 

Tilgjengelighet
Alle maskiner og utstyr tilbys med forbehold om tilgjengelighet. Leietaker kan ikke fremme krav dersom Utleier ikke er i stand til å levere maskinene og utstyret i ønsket leieperiode, mengde, kvalitet, størrelse e.l.

Betaling
Ordren betales gjennom faktura. Oppstartskostnad, samt 1. leie betales ved levering. Deretter betales løpende leie etter avtale hver måned frem til leieavtalen opphører.

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Varen sendes direkte etter bekreftet kjøp hos, forutsatt at betalingsmiddel er gyldig.

Faktura sendes til oppgitt fakturamottaker med 14. dagers betalingsfrist. Om tilsendt faktura ikke blir betalt innen angitt frist, vil det bli sendt betalingspåminnelse og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil faktura bli oversendt inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Depositum for leieobjekter

Plusconsult AS krever vanligvis ikke depositumsbeløp. Dersom kunden returnerer leieobjektet for sent, skader leieobjektet eller ikke leverer i det hele tatt vil utleier/selger fakturere kunden for 100% av medført tap. Tapets størrelse varierer med valgt utstyr som leies. Plusconsult AS har rett til å fakturere inntill 100% av tapet, til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller evnt. regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor.

Priser

Vi leier i hovedsak ut til bedrifter / Proffkunder. Alle priser er derfor oppgitt eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet er angitt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie eller kjøp. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra utleier sin side på nettstedet kan utleier ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Levering

Ordrebekreftelse/kvittering for bestillingen sendes normalt ut til oppgitt e-post adresse og/eller tlf nr etter at bestillingen er motatt.

Kjøper har selv risiko for at riktig og virksom kontaktdata oppgis. Dersom bekreftelsen ikke mottas innen forventes tid anmodes du om å undersøke spam filteret og/eller kontakte Plusconsult AS på post@plusconsult.no eller benytter øvrige kanaler som tilbys på vår nettside.

Leveransen skjer etter den metoden det har blitt enighet om i bestillingen. Ved forsendelser kan leveringstiden variere for det enkelte produkt, men ligger vanligvis mellom 1 og 3 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller våre transportpartnere.

Levering er skjedd i det øyeblikket kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen(e).

 

Opplysninger om ytelser gitt i produktbeskrivelsen

Selger tilstreber å gi kunden så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Videre forbeholder selger seg retten til å kansellere kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

 

Salg av ingeniørtjenester

Plusconsult AS tilbyr rådgivende ingeniørtjenester. Alle disse tjenestene er basert den underlagsinformasjonen vi har i det enkelte tilfelle. Vi forsøker alltid å finne den løsningen som for oss fremstår som den beste for kunden.

Alle tegninger, og andre dokumenter som vi produserer må anses som et (av kanskje flere) løsningsforslag.

Endelig løsning i hvert prosjekt blir alltid best når kunden aktivt samhandler med oss og derfor vil vi alltid oppfordre kunden til å bistå med opplysninger, ønsker, og annen relevant informasjon.

I de tilfeller hvor elektroinstallatør skal utføre installasjoner basert på underlag produsert hos oss vil alltid installatøren stå ansvarlig for sluttproduktet som installeres og overleveres.

 

Utleie av utstyr

Plusconsult AS tilbyr fotoutstyr, prov-strømsutstyr, annet utstyr og ellers annet som fremkommer på nettside og/eller i annet reklame materiell, for utleie.

Plusconsult AS forplikter seg til å levere leieobjekter av høy kvalitet i driftsklar tilstand. Vi har egne rutiner som kontrollerer og vedlikeholder leieobjektene før og etter utleie.

Kunden er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på utstyret. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler. Leietager plikter derfor å kontrollere leieobjektet under bruk, og straks varsle utleier dersom skade, tap eller annen anormalitet oppstår på produktet. Ved tyveri/tap på utstyret kan følgelig ikke Plusconsult AS garantere for at det er mulig å levere en komplett timelapse video.

Utleies ansvar ved driftsstopp/-feil begrenser seg til å kompensere leier med lån av tilsvarende utstyr i den tidsperiode som må antas å ha gått tapt for leier som følge av driftsstopp/-feil. Utleier er ikke ansvarlig for følgeskade eller inntektstap, skade på gjenstander eller skade leietaker påfører seg selv eller andre som følge av driftsstopp/-feil ved produktet. Ved utrykning blir leietaker belastet uavhengig av årsak til driftsstansen.

Utleiers ansvar ved tap av kommunikasjon med eksempelvis Timelapsekamera over 3G/4G nettverket begrenser seg til å gjøre det vi kan for å hente ut fotomateriale fra internt minnekort og benytte dette i redigeringen av Timelapsevideo.

a.       Driftstans og skader på utleieobjekt

Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes Plusconsult AS omgående. Vi vil da gjøre vårt beste for å hjelpe leietageren. Skader meldes til post@plusconsult.no omgående. Dette gjelder også ved tyveri.

Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil Plusconsult AS kunne kreve dette dekket av kunde. Dette gjelder også om utstyret leveres tilbake i vanskjøttet eller leveres skittent utover det normale.

Vi streber alltid etter å gi de beste råd og tips for bruk av leieobjektet, men er ikke ansvarlig for utførelse eller for direkte eller indirekte skader eller tap som skyldes bruk av leieobjektet, forsinkelser eller feil på leieobjektet.

b.      Bruk av utleieobjekter

Bruk av leieobjekter skjer på eget ansvar. Leietaker er ansvarlig for at utstyr og tilbehør benyttes på en slik måte at det ikke blir skadet eller urimelig tilgriset. Riktig og sikker bruk av utstyret er leietakers ansvar. Utleier legger til rette for riktig bruk av utstyret ved å gjøre tilgjengelig bruksanvisninger, instruksjoner og sikkerhets prosedyrer sammen med utstyret og/eller på Utleiers nettsider. Det er kundens ansvar å sette seg inn i Utleiers bruk og sikkerhets rutiner før bruk av utstyret.

c.       Leietakers plikter og rettigheter

Bestiller/leietager må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer for å kunne bestille og leie på Plusconsult AS. Utleier sender meldinger på angitt epost, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved avsendelse hos oss.

Plusconsult AS har rett til fritt avvise, avslutte eller suspendere kundeforhold uten forvarsel eller ansvar, hvis vilkårene anses brutt.

Videre må disse vilkårene aksepteres før bestilling.

 

Leietageren må returnere leieobjektet før avtalt dato og tid utløper og på avtalt leveringsform. Leietageren forventes å holde seg oppdatert om utleiers åpningstider. Forsinket tilbakelevering vil medføre ekstra kostnad for kunden, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

d.      Endring eller kansellering av ordre

For å endre ordre må Plusconsult AS kontaktes. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig fra oss. Dette for å sikre at leieobjektene faktisk er ledig. Hvis ikke annet avtalt og bekreftet må leieobjektet returneres til avtalt tid. Forlengelse av leieperioden kan skje før leieperiodens start og/eller under leieperioden ved å kontakte oss. Vi forbeholder oss retten til å avvise forlengelse dersom utsyr er planlagt utleid til ny kunde.
Endringer og kanselleringer av leieobjekter som medfører at tilgjengeligheten av leieobjektene for andre brukere endres kan være forbundet med en endringsavgift for å dekke kostnader ved ombooking.

 

Utlevering og retur av utleieobjekter

Utlevering og retur skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er avtalt. Plusconsult AS har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom utleveringen av leieobjektene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når utlevering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt eller leieobjektet(ene) ikke er tilgjengelig.
Leietaker/kunde er ansvarlig for produktet til det er returnert til oss.

Vi kontrollerer leieobjektenes tilstand og funksjon og at alle deler er til stede når de kommer inn på vårt lager. Ved komplett levering i kontraktsmessig stand avsluttes leieavtalen.

Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving av avtalen
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. Dersom måned- eller ukesleie ikke betales til forfall kan selger heve avtalen og plikter ikke å levere tjenester til kunde, herunder også bearbeiding av fotomateriale.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Selgers/utleiers ansvar

Nettbutikken og eller annen handelsløsning skal normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler. Kjøpers nettbutikk er imidlertid avhengig av flere systemer for å fungere optimalt. Nettbutikk, eller visse funksjoner, kan fra tid til annen også være utilgjengelig for eksempel på grunn av vedlikehold.
Plusconsult AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kjøper eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller dersom nettbutikken eller annen kommunikasjon ikke kan benyttes som forutsatt.

Plusconsult AS kan endre funksjonalitet i nettbutikken eller velge å slutte å tilby den.

 

Kjøpers/leiers ansvar

Kjøper/leier er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.
Kjøper/leie er ansvarlig for korrekt bruk av leid utstyr.
Dersom kjøper vesentlig bryter med disse vilkår, kan Plusconsult AS nekte bruk av egne salgskanaler.

 

Immatrielle rettigheter

Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Timelapsevideo og tilhørende råmateriale er Plusconsult AS eiendom. Kunde som har bestilt og betalt for en komplett tjeneste vil imidlertid få tilgang til bestilt materiale uten at Plusconsults eierforhold til materiale endres.
Eventuelt annet bildemateriell lagret på nettsiden er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. Videoer på youtube er linker til tredjeparts tjeneste utenfor Plusconsults kontroll, dersom de ikke er hentet fra vår egen Youtube kanal.

 

Personvern

Plusconsult AS behandler personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse(r), telefonnummer, e-postadresse og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser.  Leietaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Utleiers systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Plusconsult AS.

Se fullstendig personvernerklæring for plusconsult.no her.

 

Tvister

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen innlede mekling.

 

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

 

Endringer i vilkår og betingelser

Plusconsult AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på plusconsult.no. Dersom Plusconsult AS vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på plusconsult.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på plusconsult.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke Plusconsult AS.